Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden olivapizza.nl

Ten aanzien van de informatieverschaffing en dienstverlening van Oliva op de website www.olivapizza.nl gelden de volgende voorwaarden.

Oliva is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 1 Bestellingen, prijzen en betalingen

1.1 Via de Website biedt Oliva Gebruikers de mogelijkheid om Bestellingen te plaatsen. Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton te klikken.

1.2 De Afnemer plaatst de Bestelling bij Oliva die op basis van de adresgegevens van de Afnemer wordt geselecteerd. Oliva heeft een beperkt bezorggebied. Indien het afleveradres valt buiten enig bezorggebied van Oliva, zal de Bestelling worden geweigerd, tenzij de Afnemer de bestelling afhaalt.

1.3 Bestellingen kunnen worden geplaatst als Oliva open is. Bezorgtijden zijn gelijk aan de openingstijden. De gebruikelijke openingstijden staan vermeld op de Website. 

1.4 Op de Website wordt bij iedere Bestelling de hoogte van het door Oliva in rekening te brengen bedrag vermeld, inclusief eventuele bezorgkosten en inclusief BTW.

1.5 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de Bestelling door Oliva, waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen en afleveradressen

1.6 De Afnemer betaalt de Bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de Website  of contant aan  Oliva bij bezorging  of afhalen;  Bij contante betaling bij bezorging dient de Afnemer er rekening mee te houden dat de bezorger maximaal €30.00 wisselgeld bij zich heeft.

1.7 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de Bestelling niet bevestigd en is er geen Overeenkomst tot stand gekomen. Oliva is dan niet verplicht de Bestelling af te leveren.

1.8 Alhoewel er naar gestreefd wordt bestellingen binnen een uur op het door de afnemer gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden.

 Artikel 2 Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Oliva de Bestelling van de Afnemer door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. Oliva is gerechtigd een Bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, Zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Indien Oliva de Bestelling annuleert zal Oliva de Afnemer hierover informeren en de eventueel door de Afnemer verrichtte betaling terugstorten op de bankrekening van de Afnemer binnen redelijke termijn.

2.2 Gelet op de aard van de Bestelling en de bestelde producten heeft de Afnemer niet het recht de Bestelling, nadat deze door Oliva is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

Artikel 3 Klachtenprocedure

3.1 Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen door de Afnemer bij Oliva te worden geplaatst door een email te sturen naar info@olivapizza.nl . Oliva zal de klacht in behandeling nemen. Oliva streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Afnemer. 

Artikel 4 Aansprakelijkheid Oliva

4.1 De totale aansprakelijkheid van Oliva, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag van € 25- (vijfentwintig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

4.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-De kosten die je hebt moeten maken om de tekortkoming van Oliva te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Oliva wel aan de Overeenkomst beantwoordt;

-Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

4.3 Iedere aansprakelijkheid van Oliva voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

4.4 Oliva is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Website en/of de Besteldienst(en).